Pensioenweek

Gepubliceerd op: 27 december 2022

Politieke actualiteiten week 51

 

Maandag 23 december   

   

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de kosten van de afschaffing van de doorsneesystematiek.

De Stichting van de Arbeid verwacht (pas) in het voorjaar een advies uit te brengen over mogelijke aanvullende maatregelen om zelfstandigen meer toegang te verlenen tot de tweede pijler, aldus minister Schouten.

 

De kabinetsreactie op het zogenoemde 'herfstpakket' van de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester verschijnt. “Het kabinet onderschrijft daarbij, naast prudent begrotingsbeleid, ook de rol die investeringen en hervormingen zullen moeten spelen bij het vergroten van de economische groei om de schuldhoudbaarheid te waarborgen.”

 

EU-onderhandelaars bereiken een akkoord voor aanscherping van het EU Emission Trading Scheme (ETS), een belangrijk onderdeel van het EU-verduurzamingspakket ‘Fit-for-55’. Belangrijkste punten:

  • De emissies in de ETS-sectoren moeten tegen 2030 met 62 procent zijn verminderd;
  • Gratis rechten voor industrieën worden vanaf 2026 geleidelijk afgeschaft en tegen 2034 verdwijnen;
  • Een ETS II voor brandstofemissies van de gebouw- en wegtransportsector vanaf 2027.

 

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), het voorstel om ‘carbon leakage’ te voorkomen waarover vorige week al een akkoord werd bereikt, wordt in hetzelfde tempo ingevoerd waarmee de gratis emissierechten in het ETS worden afgebouwd. Het CBAM gaat daarom in 2026 van start en zal in 2034 volledig zijn ingevoerd.

 

De Raad van Ministers van energie van de EU bereikt een politiek akkoord over een prijsplafond voor gasprijzen.

 

EIOPA, de Europese toezichthoudende autoriteit voor verzekeraars en pensioenfondsen, publiceert een rapport over grensoverschrijdende activiteiten van in EU-Lidstaten gevestigde IORPs/pensioenfondsen. Hierin wordt onder andere vermeld dat er in 2021 slechts 31 internationaal opererende IORPs waren en dat daarmee de daling van de afgelopen jaren wordt voortgezet.

 

In Montreal komt het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework met vier doelen en 23 targets (voor 2030) tot stand.

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht een stabiliserende Nederlandse economie in 2023, met een bbp-groei van 0,8 procent. De inflatie daalt naar 4,9 procent. Door de koopkrachtmaatregelen van het kabinet stijgt het begrotingstekort in 2023 naar 3,0 procent bbp. De overheidsschuld zakt volgend jaar net onder 50 procent bbp en daalt in 2024 verder naar 47,7 procent bbp. Daarnaast wordt een afkoelende woningmarkt verwacht door de oplopende rente en het lagere vertrouwen, resulterend in een huizenprijsdaling over 2023-2024 met ruim 6 procent.

 

Dinsdag 20 december

   

Tijdens de stemming over de ingediende moties en amendementen bij de Wet toekomst pensioenen stemmen de coalitiepartijen in met drie belangrijke amendementen die PvdA en GroenLinks hadden ingediend. Zo wordt de startleeftijd voor het opbouwen van een pensioen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Voor uitzendkrachten wordt de wachttijd van een half jaar om een pensioen te mogen opbouwen geschrapt. Verder komt in de wet te staan dat het aantal mensen in loondienst dat geen pensioen opbouwt, over vijf jaar gehalveerd moet zijn tot 450.000.

Hiermee lijkt de coalitie verzekerd van steun van GroenLinks en PvdA. Ook oppositiepartij SGP steunt de wet. Op verzoek van deze partij komt er een permanente geschilleninstantie.

 

Minister Sigrid Kaag (Financiën) deelt het eerste deel van de voortgangsrapportage van het klimaatcommitment van de financiële sector (ondertekend door onder meer ABP, APG, bpfBOUW en SPW). De focus van dit eerste deel ligt op het meten en rapporteren over het CO2-gehalte van de relevante financieringen en beleggingen.

In het eerste kwartaal van 2023 volgt een tweede deel, waarin uitgebreider gerapporteerd wordt over de individuele actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 203o. Hierna maakt het kabinet de balans op. De minister sluit hierbij (opnieuw) verdere regulering niet uit. Op 22 maart 2023 staat een separaat Commissiedebat gepland over de Verduurzaming van de financiële sector.

 

Het kabinet komt met een reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland.

 

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code stuurt de geactualiseerde Corporate Governance Code, haar jaarlijkse monitoringsrapport en het slotdocument naar minister Mickey Adriaansens (EZK). Het kabinet reageert hierop in het eerste kwartaal van 2023 en zal hierbij aangeven of zij de geactualiseerde Code wettelijk wil verankeren.

 

De Raad van Ministers van de EU bereikt een gemeenschappelijk standpunt over een voorstel voor een herziening van de MIFIR en MIFID-verordeningen, onder andere ‘consolidated tape’. Hierover kan nu de triloog moet het Europees Parlement beginnen. Daarnaast is een gemeenschappelijk standpunt bereikt over de herziening van de central securities depositories regulation.

 

Woensdag 21 december

   

Kamerleden Pieter Omtzigt, Nicky Pouw-Verweij (Ja21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Bart van Kent (SP), Léon de Jong (PVV) en Olaf Ephraim (Groep Van Haga) ontvangen antwoorden van minister Schouten op vragen over “onbegrijpelijke en op het eerste oog onjuiste scenario’s die DNB gemaakt heeft op basis van de adviezen van de commissie-parameters voor de Wet Toekomst Pensioenen.”

 

In een nieuwsbrief geeft DNB een terugkoppeling van onderzoeken naar ESG-risico’s in de pensioensector.

 

De Pensioenfederatie publiceert een update van de meerjarenagenda 2022-2026 ‘Samen voor een waardevol pensioen, nu en in de toekomst’.

 

Donderdag 22 december

   

De Tweede Kamer stemt in ruime meerderheid in met de Wet toekomst pensioenen. Naast de coalitiepartijen stemmen GroenLinks, PvdA, SGP en Volt voor.

 

Het Financieel Dagblad bericht in een interview met Dominique Dijkhuis (ABP) over het aangepaste dvb-beleid: ‘ABP doet helft bedrijven van de hand na aanscherpen beleggingsstrategie’.

 

Een nieuwe DNB Analyse geeft overzicht van het onderzoek naar de inprijzing van klimaatrisico’s op financiële markten. Ook worden eigen inzichten en aanbevelingen gedeeld.

 

De Europese Commissie stelt twee documenten vast met aanvullende guidance voor interpretatie van de Taxonomieverordening en een delegated act bij de Taxonomieverordening.

 

Vrijdag 23 december

   

Minister Schouten reageert via een persbericht op de instemming van de Tweede Kamer met de Wet toekomst pensioenen: “Ik ben erg blij met de ruime steun in de Tweede Kamer voor het nieuwe pensioenstelsel. Dit is de meest uitgebreide wetsbehandeling geweest die ik heb meegemaakt. En dat is goed, want de wet is door al die debatten beter geworden. Na de jaarwisseling zet ik de behandeling graag voort in de Eerste Kamer, zodat we zorgen dat er ook in de toekomst een goed pensioen is voor iedereen.”

 

DNB start een openbare consultatie over twee toezichthouderregelingen en diverse (concept) beleidsuitingen om zo te verduidelijken hoe DNB toezicht gaat houden op (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel. De consultatie staat open tot en met 24 februari 2023.

 

ABP-voorzitter Harmen van Wijnen wijdt een column aan de Wet toekomst pensioenen.