Pensioenweek

Gepubliceerd op: 18 juli 2022

Politieke actualiteiten week 28

 

Maandag 11 juli

   

De Tweede Kamer plant een Commissiedebat Verduurzaming financiële sector op 22 maart 2023. De mate waarin de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (met APG als één van de gecommitteerden) weet te voldoen aan de eerder geuite ambitieuze verwachtingen van het kabinet van de begin 2023 te verschijnen CO2-actieplannen, zal waarschijnlijk hoog op de agenda staan.

 

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de uitkomsten van een evaluatie van de regelingen voor de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) in de vennootschapsbelasting naar de Tweede Kamer. In deze evaluatie wordt onder andere geconstateerd dat deze regelingen leiden tot enkele lekken in de belastingheffing en hun doelstellingen (het aantrekken van beleggingsfondsen) slechts ten dele realiseren.

 

Het EU Platform on Sustainable Finance maakt een concept-rapport over minimum safeguards – een van drie criteria waaraan investeringen moeten voldoen om te kunnen kwalificeren onder de Taxonomy-verordening – ter consultatie openbaar (deadline voor reacties: 22 augustus).

 

Om op de huidige krappe arbeidsmarkt nog mensen aan te kunnen trekken, moeten werkgevers meer dan een goed salaris en arbeidsvoorwaarden bieden, aldus het SCP. Het verlagen van werkdruk, het aanbieden van scholing en trainingen, het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en het mogelijk maken van thuiswerken worden genoemd als voorbeelden.

Dinsdag 12 juli

   

De complete oppositie, in de Eerste Kamer in de meerderheid, schaart zich achter de oproep van senator Martin van Rooijen (50Plus) aan het kabinet om de helft van de AOW-verhoging (kosten: ruim 2,3 miljard euro) niet te bekostigen uit het afschaffen van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW), maar te financieren uit algemene middelen. Van Rooijen: “Het moet alle inkomensgroepen treffen, niet alleen de ouderen. Want dan schieten we niks op.”

 

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) komt met de stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland, waarmee met warmte uit de Rotterdamse haven op termijn ongeveer 120.000 woningen van (duurzame) warmte kunnen worden voorzien.

 

De Europese Commissie haalt 8 miljard euro op met de uitgifte van NextGenEU bonds.

 

De EU Ecofinraad van ministers van Financiën neemt de laatste beslissingen waarmee Kroatië per 1 januari 2023 zal toetreden tot de eurozone.

 

De Tweede Kamer stelt dinsdag 6 september 2022 als datum vast om de Seniorencoalitie de gelegenheid te geven tot het aanbieden van de petitie “Pas de pensioenwet aan”. De ANBO geeft aan dat er al 50.000 handtekeningen voor de petitie binnen zijn. 

 

Woensdag 13 juli

   

Het kabinet overweegt een belang te nemen in netwerkbedrijven Alliander, Stedin en Enexis. Dit moet het makkelijker maken de energietransitie in Nederland te versnellen, aldus minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). “We moeten en willen voorkomen dat financieringsproblemen bij deze netwerkbedrijven een rem zetten op investeringen in de energie-infrastructuur.” In totaal verwachten de drie netwerkbedrijven tot 2030 circa 30 miljard euro te moeten investeren in de uitbreiding en verzwaring van het net.

 

Institutionele beleggers gaan harder optreden tegen commissarissen die de bestuurders, tegen het advies van de aandeelhouders in, te ruim blijven belonen, aldus Eumedion. Volgens Eumedion komt het te vaak voor dat bedrijven de stem van aandeelhouders naast zich neerleggen. Eumedion gaat daarom waarschuwingen uitsturen als blijkt dat commissarissen het beloningsbeleid of de bonusbetalingen niet hebben aangepast, terwijl aandeelhouders daar op de vergadering van het jaar ervoor wel om hadden gevraagd.

 

CPB komt in ‘Structural causes of low interest rates’ tot de conclusie dat de reële rente waarschijnlijk laag blijft op langere termijn, als gevolg van de stijgende levensverwachting en lagere productiviteitsgroei.

 

De Europese Commissie brengt zijn jaarlijkse Rule of Law Report uit, nu voor het eerst samen met aanbevelingen aan alle Lidstaten en nationale hoofdstukken per Lidstaat. Dit rapport staat naast de formele sanctieprocedures uit het EU Verdrag en dus ook de procedures tegen Polen en Hongarije. 

 

Donderdag 14 juli

   

ABP moet als belegger aansturen op halvering van de wereldwijde veestapel in 2040, aldus World Animal Protection. “ABP is met deze investeringen grootaandeelhouder van dierenleed.”

 

De Europese Commissie komt met de Summer Economic Outlook. Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne heeft de Commissie haar voorspellingen voor groei naar beneden, en voor inflatie naar boven bijgesteld ten opzichte van de Spring Forecast. Voor 2022 voorspelt de Commissie nu voor de Eurozone 2,6 procent groei en 7,6 procent inflatie; voor 2023 voorspelt de Commissie 1,4 procent groei en 4 procent inflatie.

 

Vrijdag 15 juli

   

Minister Carola Schouten stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen. Er staat onder meer in welke wijzigingen  worden opgenomen in de tweede nota van wijziging. Namelijk naast redactionele aanpassingen: 

  • Het overgangsrecht voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid in verzekerde regelingen, zoals ook toegezegd bij de nota naar aanleiding van het nader verslag;
  • In de wettekst wordt toegevoegd dat het delen van het macro-langlevenrisico via de risicodelingsreserve kan. Dit staat reeds aangegeven in de memorie van toelichting, maar komt niet duidelijk genoeg naar voren bij de wettekst;
  • Het artikel over het communicatieplan (150j) wordt technisch verduidelijkt, zodat dit op dezelfde wijze is opgebouwd als het artikel over het implementatieplan (150i);
  • Voortzetting van de dekking van het wezenpensioen tijdens de standaard uitloopperiode, tijdens de WW-periode en bij vrijwillige voortzetting van de risicodekking wordt mogelijk gemaakt. 

 

Minister CarolaSchouten stuurt de Tweede Kamer daarnaast een Verzamelbrief Pensioenonderwerpen.  Aan de orde komen: 

  • De diversiteit van pensioenfondsbesturen en verantwoordings- en belanghebbendenorganen;
  • Aanvullend onderzoek over de witte vlek;
  • Een analyse van het hoofdzakelijkheidsbeginsel in verplichtstellingen;
  • Gesprekken met pensioenfondsen over bonussen bij beleggen in private equity; en
  • De kosten van DigiD en de berichtenbox mijnoverheid.nl.

 

Lammert van Raan, Leonie Vestering en Christine Teunissen (PvdD) stellen aan de ministers van Financiën, SZW en BZK schriftelijke Kamervragen over ABP's investeringen in intensieve veehouderij naar aanleiding van het donderdag verschenen rapport ABP Investing in an uninhabitable world van World Animal Protection.

 

Minister Rob Jetten (MKE) informeert de Tweede Kamer over de Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig. Zoals verwacht neemt de minister meer tijd om al dan niet te kiezen voor een publieke marktordening van warmtenetbedrijven, in plaats van de huidige marktordening waar ook private partijen warmtenet-infrastructuur beheren. Zorg is onder meer of er bij overheden wel voldoende capaciteit en financiële middelen zijn om op te schalen in collectieve warmtesystemen. Het wetsvoorstel wordt dit najaar naar de Raad van State verzonden, en in mei 2023 aan de Kamer aangeboden. De geplande inwerkingtreding van de wet zal een half jaar later zijn: 1 juli 2024 in plaats van 1 januari 2024.

 

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een nieuw sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. De meeste onderdelen hiervan betreffen correcties en aanscherpingen van de eerste zes sanctiepakketten.

 

Nadat afdoende en overtuigende reacties uit Boedapest uitbleven in de inbreukprocedure die de Commissie is begonnen tegen Hongarije voor het schenden van rechten van LBTIQ+, heeft de Commissie besloten Hongarije nu voor het Europese Hof van Justitie te dagen. Ook wordt Hongarije voor het Europerse Hof van Justitie gedaagd voor het niet meer toelaten van Klubradio’, een, of mogelijk zelfs het laatste, onafhankelijke radiostation in Hongarije.