Pensioenweek

Gepubliceerd op: 28 november 2022

Politieke actualiteiten week 47

 

Maandag 21 november

   

De Nederlandsche Bank (DNB) koppelt de resultaten terug van de (tweede) uitvraag over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling. Volgens DNB is het gros van de sector goed uit de startblokken gekomen. De meeste fondsen – 54 procent – lijken een solidaire premieregeling uit te gaan voeren (13 procent gaat voor de flexibele regeling, 20 procent is nog onduidelijk). Meer dan de helft van de fondsen wil gebruikmaken van het transitie FTK. De meeste verwachten in 2025 in te varen.

 

Dinsdag 22 november

   

Tijdens de begrotingsbehandeling EZK vraagt Mustafa Amouch (CDA) of het kabinet een oproep wil doen aan banken en pensioenfondsen om anders te kijken naar investeren in de defensie-industrie. De minister antwoord dat er sprake blijft "van een negatieve beeldvorming van de producten die de defensie-industrie produceert. Dit negatieve beeld belemmert de toegang tot private investeringen in de sector. Het kabinet brengt deze problematiek binnen de EU op het hoogste niveau aanhoudend onder de aandacht".

 

Op dezelfde dag neemt de Kamer een motie aan die een week eerder is ingediend bij de behandeling van de defensiebegroting door Peter Valstar (VVD), Chris Stoffer (SGP) en Derk Boswijk (CDA). Hierin wordt de regering verzocht "in gesprek te gaan met banken en pensioenfondsen over hun beleid, waar mogelijk actief misverstanden of zorgen weg te nemen en hen te bewegen barrières voor de defensiesector weg te nemen". De belangrijkste barrière zou het VN-verdrag tegen nucleaire wapens zijn, dat pensioenfondsen hanteren in hun uitsluitingsbeleid.

 

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het eindverslag van voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Nijpels: "Transities voltrekken zich per definitie schoksgewijs, doen pijn en leiden tot onrust. Transities vergen daarom politieke moed en consistent beleid. Dat betekent niet dat de overheid burgers iets door de strot moet duwen, maar draagvlak moet ook geen vluchtheuvel worden voor bange politici.

 

Minister Sigrid Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer de Najaarsnota aan. In het voorjaar van 2023 moet er dekking worden gevonden voor met name het energieprijsplafond, tegemoetkoming energiekosten mkb en de oplopende rentelasten. “Zo blijven de overheidsfinanciën beheersbaar en worden er geen rekeningen doorgeschoven naar toekomstige generaties".

Ze informeert de Tweede Kamer over het krachtenveld bij de ontwikkeling van de digitale euro. De Europese Commissie komt in het tweede kwartaal van 2023 met een wetgevend voorstel.

 

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) reflecteert op de COP27 in Egypte en kijkt vooruit naar COP28 in de VAE. EURACTIV ziet het somber in: “If anything, next year’s COP28 already promises more disappointment. If activists complained about Egypt, what will they say about the United Arab Emirates, one of the biggest oil exporters in the world and host of next year’s UN climate summit?”

 

Het Europese Hof van Justitie verklaart dat de bepaling uit de antiwitwasrichtlijnen die het UBO-register openbaar toegankelijk maken, een ontoelaatbare inbreuk op het recht op privéleven en de bescherming van persoonsgegevens uit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vormt. Deze bepaling is daarom niet geldig.

 

De Commissie komt met het ‘Autumn Package’ van het Europees Semester, de procedure waaronder de EU toezicht houdt op het macro-economisch beleid van de Lidstaten. In het ‘Alert Mechanism Report’ kijkt de Commissie of Lidstaten excessieve onevenwichtigheden vertonen. Voor Nederland wordt onder meer, zoals altijd, gewezen op het overschot op de lopende rekening en de hoge schulden van particuliere huishoudens. (Samen met het pensioensparen levert dit de zogenaamde ‘lange balans’ waar ook DNB en het Ministerie van Financiën kritisch over zijn.) Het pakket bevat ook een opinion van de Commissie over de Nederlandse ontwerpbegroting voor volgend jaar. In paragraaf 18 hiervan noemt de Commissie de door Nederland nagestreefde en door de Commissie ondersteunde pensioenhervorming (WTP).

 

Het Europees Parlement neemt formeel de richtlijn over meer gendergelijkheid in raden van bestuur van bedrijven aan.

 

Woensdag 23 november

   

Het kabinet informeert de Kamer over de stand van zaken van de aanpak verouderde schoolgebouwen en bijbehorende verduurzamingsopgave. In een Taskforce financiering worden de mogelijkheden verkend om institutionele investeerders aan te trekken om publiek-private financiering te realiseren. Volgens het kabinet is het duidelijk dat er “ook voor de institutionele financiering extra geld nodig is om de aflossing van de leningen te bekostigen en voor het minimale rendement dat door deze partijen gehaald moet worden.”

 

BpfBOUW verhoogt de pensioenen met 14,52 procent per 1 januari.

 

Marjolein ten Kroode is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van ABP. Naast bestuurslid bij ABP is zij ook actief als onafhankelijk voorzitter van het College Perinatale Zorg.

 

Donderdag 24 november

   

ABP verhoogt per 1 januari de pensioenen met 11,96 procent. Door de volledige indexatie daalt de actuele dekkingsgraad van 125,5 procent (stand per 31 oktober) naar 112,1 procent.

 

Het kabinet stuurt de Eerste voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

 

PRI, Eurosif en de ‘Investor Alliance for Human Rights’ komen met een verklaring ter ondersteuning van het CSDDD-voorstel van de Europese Commissie. Daarbij doen zij een oproep om ook financiële instellingen volledig onder de werkingssfeer van dit voorstel te brengen. Het standpunt van PRI c.s. komt niet overeen met de standpunten van de Pensioenfederatie (alleen opname van ‘investee companies’ onder due diligence voor zover dit niet verder gaat dan de OESO guidelines) en DUFAS (geen opname van investee companies onder de due diligence van dit richtlijnvoorstel).

 

Vrijdag 25 november

   

De langetermijnagenda van de Tweede Kamer wordt gepubliceerd.