Pensioenweek

Gepubliceerd op: 18 oktober 2021

Politieke actualiteiten week 41

 

Maandag 11 oktober

DNB publiceert zijn halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Enkele kernpunten hieruit:

  • Het breed gedragen economisch herstel zorgt voor een snel aantrekkende vraag en daarbij achterblijvend aanbod. Dat leidt tot een stijging in inflatie.
  • De huidige waarderingen van risicovolle activa leunen momenteel sterk op de veronderstelling dat financiële condities langdurig ruim blijven en dat monetaire autoriteiten een accomoderend beleid blijven voeren.
  • Om de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel te verzilveren, is het belangrijk om de gemaakte afspraken zorgvuldig en voortvarend te in te voeren.
  • De toename van de allocatie aan hypotheken past in het bredere beeld dat institutionele beleggers marktaandeel hebben gewonnen van banken op de markt voor hypotheken, terwijl de toename van alternatieve beleggingen een grotere blootstelling aan infrastructuur en private equity weerspiegelt.
  • De Nederlandse huizenprijzen stegen harder dan in de meeste andere Europese landen, maar de toename is in bijna heel Europa hoog. 
  • Het is niet ondenkbaar dat óf klimaatverandering óf klimaatbeleid leidt tot schoksgewijze aanpassingen op vastgoedmarkten. Ter info: 90% van de € 250 miljard aan vastgoedposities van Nederlandse pensioenfondsen betreft buitenlandse beleggingen. 

 

De VCP waarschuwt voor risico’s met nabestaandenpensioen gedurende een RVU uitkering.

 

Polen en Hongarije pleiten voor het Europese Hof tegen de conditionaliteitseis in de EU-begroting. Op basis hiervan kan de Europese Commissie beslissen EU-uitgaven in Polen te blokkeren wanneer een tekortschietende rechtstaat ertoe leidt dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van deze EU-uitgaven niet gewaarborgd kunnen worden. 

 

Dinsdag 12 oktober

Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt een brief naar de Eerste en Tweede Kamer met daarin een voorstel tot aanpassing van de uitstelmogelijkheid van een bedrag ineens (beoogde inwerkintreding 1 januari 2023). Het is de uitkomst van zijn besprekingen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over een alternatieve oplossing voor de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

 

De SER heeft, op verzoek van de STAR, de Pensioenfederatie en het Verbond, het meld- en informatiepunt ‘geenpensioen’ gelanceerd voor werkgevers en werknemers die (nog) geen pensioenregeling hebben. Het is onderdeel van het aanvalsplan witte vlek pensioenen.

 

De Tweede Kamer stemt, in het kader van de behandeling van de initiatiefnota van Bart van Kent (SP) en Hilde Palland (CDA) over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat, in met een motie om een compensatieregeling uit te werken en aan de Kamer voor te leggen voor de groep zelfstandigen die reeds ziek was voor de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 en geen toegang heeft tot de OBR of andere voorzieningen. Ook is een motie aangenomen om te onderzoeken welke andere groepen op een vergelijkbare manier gedupeerd zijn. 

 

Woensdag 13 oktober

Eumedion, de koepelorganisatie van institutionele beleggers, doet een oproep aan Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen om volgend jaar een transitieplan uit te brengen om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te opereren. Deze klimaatplannen moeten concrete CO2-emissie reductiedoelstellingen hebben en ook aangeven op welke wijze deze moeten worden gerealiseerd.

 

Donderdag 14 oktober

Het CBS en de Universiteit Leiden presenteren ‘Inkomen verdeeld, trends 1977-2019’. Het is een analyse van inkomens- en verdelingsvraagstukken met onder andere aandacht voor de ontwikkeling van de (dynamische) koopkracht.

 

Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) laat weten dat hij afstand van zijn zetel doet. Aanleiding is onvrede over de samenwerking van GroenLinks met de PvdA.

 

In het tv-programma EenVandaag wordt gesproken over de mogelijkheid om pensioenfondsen al per 1 januari 2022 meer ruimte te geven om te indexeren. Willem Noordman (FNV) stelde in de uitzending dat PvdA en GroenLinks een wetswijziging met die strekking voorbereiden. Martin Visser wees erop dat een motie met deze zelfde strekking vorige week nog door de Kamer is afgewezen.

 

Een Franse rechter wijst een claim van vier NGO’s tegen de Franse Staat toe, dat Frankrijk nog niet gerealiseerde, maar wel verplichte CO2-emissies, alsnog moet doen. Mogelijk nog belangrijker is dat deze Franse rechter het verzoek om een dwangsom niet toewees.

NB: Urgenda overweegt een procedure tegen de Nederlandse Staat voor niet-nakoming van de Urgenda-uitspraak en wil daarin ook een dwangsom vragen. 

 

Vrijdag 15 oktober

Uit de langetermijnagenda van de Tweede Kamer blijkt dat de behandeling van Wet pensioenverdeling bij scheiding inmiddels is uitgesteld tot week 49 (7,8 en 9 december). Dat is overigens de week nadat de begroting van SZW op de agenda staat.

 

De Brexit-minister van het VK, Lord Frost, is in Brussel voor overleg met vice-President Sefcovic van de Europese Commissie over eventuele wijzigingen aan het Noord-Ierland protocol. Ondanks het ruimhartige voorstel van de Commissie van woensdag 13 oktober, lijkt Lord Frost vast te houden aan Britse eisen over onder meer de rol van het Europese Hof van Justitie. Het is onaannemelijk dat de EU deze zal kunnen aanvaarden. Het risico voor een groot handelsconflict neemt daarmee toe.