Pensioenweek

Gepubliceerd op: 19 juli 2021

Nieuwsoverzicht week 28

  

Maandag 30 augustus verschijnt de eerstvolgende Pensioenweek.  

 

Maandag12 juli 

  

In het weekend wordt het rapport gepresenteerd dat een commissie onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies heeft geschreven over de tegenvallende verkiezingscampagne van het CDA. (Lees hier het NOS-artikel)

 

De Commissie brengt ontwerprapporten uit van het Platform on Sustainable Finance over een sociale taxonomie en een uitgebreide taxonomie om de economische transitie te ondersteunen; Tegelijk wordt een openbare consultatie geopend die loopt tot 27 augustus. 

 

SOMO brengt een studie uit over de ketenaansprakelijkheid van Europese energiebedrijven (o.a. Enel, EnWB, Orsted, RWE, STEAG, Uniper en Vattenfall) die afnemers zijn van een Colombiaanse kolenmijn. SOMO hanteert hierbij de UNGP en de OECD guidelines en is van mening dat deze energiebedrijven aan redres zouden moeten bijdragen.

 

Dinsdag 13 juli 

  

Minister Koolmees reageert op vervolgvragen van de PvdD over de hoofdlijnennotitie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

 

Van Rooijen (50 PLUS) en Frentrop (Forum voor Democratie) stellen Kamervragen aan minister Koolmees (SZW) n.a.v. berichtgeving in het FD dat Spanje een deel van de 70 miljard euro die het land als gift ontvangt uit het Europese Herstelfonds gebruikt om de sinds 2013 losgelaten koppeling van de pensioenen met inflatie te herstellen.

 

Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland, ROM in West B.V. Met de uitbreiding van het ROM-instrument naar Noord-Holland is de geografische dekking in Nederland compleet. 

  

Staatssecretaris Yeşilgöz (EZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de uitkomst van de onderhandelingen over de Europese Klimaatwet en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke eerste stappen voor aanpassing van de Nederlandse Klimaatwet. Concreet betekent dit dat de emissiereductiedoelen voor 2030 en 2050 zoals opgenomen in de Nederlandse Klimaatwet, moeten worden aangepast om ze in lijn te brengen met de aangescherpte EU-doelen. Daarvoor bestaan verschillende opties.

 

De Europese Commissie brengt samen met EDEO nieuwe EU Guidance uit om ondernemingen te helpen dwangarbeid in hun supply chains te bestrijden. NB het nog uit te brengen voorstel voor een Sustainable Corporate Governance Directive, zal dit soort due diligence verplicht gaan stellen. 

 

EIOPA opent consultaties over ‘national tracking systems’ (vgl. Pensioenregister) en over een ‘pension dashboard’ (macro-economische vergelijking functionering nationale pensioenstelsels). Deadline is 8 september. EIOPA moet dit jaar de Europese Commissie adviseren over beide onderwerpen. 

 

Woensdag14 juli 

 

D66’ers Tom de Bruijn (dem. minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Steven van Weyenberg (dem. staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) nemen vanaf augustus plaats in het demissionaire kabinet. (bericht D66

  

Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  

Minister Koolmees (SZW) komt met een onderzoek dat laat zien dat per eind maart 2021 voor 27% van alle werknemers die onder een cao vallen, een afspraak is gemaakt over RVU (ongeveer 1,5 miljoen werknemers. Het is nu nog onzeker hoe deze aantallen zich zullen ontwikkelen, en wat het uiteindelijke gebruik van RVU-regelingen zal zijn. 

  

Minister Koolmees gaat ook in op de vraag of het mogelijk is dat pensioenfondsen een RVU-uitkering uitvoeren. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat de RVU geen rechtstreeks verband houdt met pensioen. Quote: “De uitvoering van de RVU moet niet gezien worden als een werkzaamheid in verband met pensioen omdat het te ver af staat van de kernactiviteit waarop een pensioenfonds zich moet richten: pensioen.” 

  

Onder het mom van “put a price on carbon, put a premium on decarbonisation” presenteert de vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans een lang verwacht ambitieus pakket van 12 samengestelde wetsvoorstellen onder het Fit For 55 EU-klimaatprogramma, doelend op een reductie van 55% van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. (alle voorstellen en berichtgeving Europese Commissievideo samenvatting persconferentie en overzichtsartikel Politico)  

 

Het wordt gezien als het meest omvangrijke EU-wetgevingspakket ooit (12.000 pagina's), met in het (vele) ontstane commentaar metaforen als ‘D-Day voor Europees klimaatbeleid', ‘klimaatwetgevingstsunami’ en ‘de clusterbom van Samsom'. De verwachting is dat het pakket aan klimaatwetten niet vóór 2023 door de Raad en het Parlement is goedgekeurd. In september komt het Nederlandse kabinet met zijn reactie. 

 

Donderdag 15 juli 

  

Minister Koolmees (SZW) stuurt de rapportage van DNB over de ontwikkeling van de pensioenpremies naar de Eerste Kamer. Verder informeert hij de Kamer over internationale benchmarking van uitvoeringskosten bij pensioenfondsen. 

 

Op APG.nl duidt Martijn Olthof (Manager DMEF Industry & Energy) de mogelijke impact van strenger klimaatbeleid en hogere CO2 prijzen op de aandelenmarkten.

 

Nadat een dag eerder het Poolse Constitutionele Hof in een tussenvonnis uitgesproken heeft dat Europees recht niet altijd voor Pools constitutioneel recht gaat (artikel Politico en verklaring hierover van Commissie), doet het Europees Hof van Justitie de uitspraak dat de disciplinaire kamer van de Poolse rechtspraak, waarmee rechters gedisciplineerd worden om meer regeringsgetrouw uitspraken te gaan doen, in strijd is met de Europeesrechtelijke verplichtingen van Polen. De Commissie krijgt in deze zaak tegen Polen op alle punten gelijk. Heden start de Commissie rechtszaken tegen Polen en Hongarije over hun wettelijke maatregelen tegen de LGBTIQ gemeenschap.

 

Vrijdag 16 juli 

  

De vaste commissie voor Financiën legt een aantal vragen en opmerkingen voor aan de minister van Financiën over de EU-richtlijn herziening duurzaamheidsrapportage (corporate sustainability reporting directive, CSRD). 

 

De Europese Commissie komt met een nieuwe EU Forest Strategy - onderdeel van de EU Green Deal -  die wellicht ook aanknopingspunten biedt voor beleggen in bossen.