Pensioenweek

Gepubliceerd op: 16 mei 2022

Politieke actualiteiten week 19

 

Maandag 9 mei

Op ‘Schumandag’ is het eindrapport van de Conferentie over de Toekomst van Europa aangeboden aan de Europese instellingen. Diverse burgerraadplegingen hebben plaatsgevonden – waaronder in Nederland – en dit najaar volgt een ‘feedback bijeenkomst’. Een verdragswijziging is niet uitgesloten, maar vele suggesties kunnen ook op eenvoudiger wijze gerealiseerd worden.

Relevante aanbevelingen voor de pensioenwereld zijn:

  • Bevorder flexibele pensioenleeftijden door rekening te houden met de specifieke situatie van ouderen. Bij het bepalen van de pensioenleeftijd moet onderscheid worden gemaakt naar het beroep en naar de zwaarte daarvan, zowel geestelijk als lichamelijk.
  • Voorkom ouderdomsarmoede door minimumpensioenen in te voeren. Dergelijke minimumniveaus moeten rekening houden met de levensstandaard, de armoedegrens en de koopkracht in de betrokken lidstaat.
  • Waarborg passende sociale en gezondheidszorg voor ouderen. Deze zorg moet zowel met de zorgontvangers als met de zorgverleners rekening houden.

Tegelijk neemt een groep van 13 lidstaten – waaronder de Scandinavische, Baltische en een aantal Oost-Europese lidstaten, maar niet Nederland – afstand van de voorstellen: “We hebben al één Europa dat werkt. We hoeven geen overhaaste institutionele hervormingen door te voeren om resultaten te boeken.”

 

Dinsdag 10 mei

De vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt het tweede rondetafelgesprek over de Wet toekomst pensioenen. Onderwerp is solidariteit. Aan het woord komen belangenorganisaties en werkgevers, werknemers en verzekeraars.

 

De motie van de leden Henk Nijboer en Senna Maatoug, die is ingediend bij het recente tweeminutendebat Pensioenonderwerpen, wordt met een ruime meerderheid aangenomen. Zij riepen het kabinet op met pensioenfondsen het gesprek aan te gaan over “het uitkeren van torenhoge bonussen”.

Ook de motie van Liane Den Haan wordt aangenomen. Zij verzoekt de regering aan pensioenfondsen te vragen om te indexeren, “daar waar dat kan”.

 

Het kabinet maakt bekend dat volgende week de eerste ‘publieksmonitor vertrouwen pensioenstelsel’ wordt gepresenteerd, met als doel om het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken.

 

Woensdag 11 mei

Namens de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) zal Eerste Kamerlid Martin van Rooijen vanaf juli zitting nemen in het verantwoordingsorgaan van ABP. Hij is verkozen op basis van voorkeurstemmen.

 

Donderdag 12 mei

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het verslag vast over het wetsvoorstel van het lid Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), over het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds).

 

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten publiceren de tweede uitvraag naar pensioenfondsen over de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Het doel van deze uitvraag is inzicht verkrijgen in de voorbereiding op de transitie en de hierbij relevante risico’s. Met de antwoorden kunnen de toezichthouders hun toezichtcapaciteit daar inzetten waar de grootste risico’s bestaan. Ook kunnen ze zo inschatten in welke jaren ze de meeste aanvragen van pensioenfondsen kunnen verwachten.

 

Vrijdag 13 mei

Minister Rob Jetten (Klimaat & Energie) informeert de Tweede Kamer over het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het EU Fit for 55-pakket.