Uitvoering

Uitvoering

Helderheid, transparantie en informatie: daar streven we naar in onze werkwijze. En dus ook in al onze communicatie-uitingen. Hier lees je hoe we dat aanpakken.

Thema
Innovatie
Collectie inhoud
11 Publicaties

“Wás het nieuwe contract maar het enige om te verwerken”

Gepubliceerd op: 25 november 2020

Verbouwing pensioenstelsel vergt ingrijpende ICT-operatie

 

Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing van een pensioenstelsel in de wereld ooit. Die overgang kost de sector behoorlijk wat hoofdbrekens. Een van de uitdagingen is of de bestaande ICT-systemen van pensioenuitvoerders geschikt zijn voor deze majeure aanpassing van het stelsel. En als dat niet het geval is, is er dan nog voldoende tijd om een volledig nieuwe ICT-architectuur in te richten?

 

Om maar meteen met die prangende vraag te beginnen: kunnen de huidige systemen aangepast worden op het nieuwe contract? Volgens Wim Henk Steenpoorte, bij APG verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe stelsel, zijn de twee systemen die APG momenteel gebruikt “op zichzelf hele goede systemen die nu prima voldoen. Natuurlijk kun je kijken of je bestaande systemen kunt aanpassen, daarom doen we hier nu onderzoek naar. Maar omdat het karakter van de regeling zo fundamenteel verandert, durf ik mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat die route de verstandigste is. Daarom kijken we bewust breed naar verschillende opties: zelf bouwen, kopen of creëren via een alliantie.”

 

De fundamentele verandering waarnaar Steenpoorte verwijst, betreft de overstap binnen het Nederlandse pensioenstelsel van defined benefit (DB) op defined contribution (DC). Bij een DB-contract doet het fonds een belofte over de hoogte van de uitkering, bij een DC-regeling weet de deelnemer wat hij of zij inlegt, maar heeft minder zekerheid wat betreft de hoogte van de uitkering.

 

Wat dit ICT-vraagstuk volgens Steenpoorte zo lastig maakt, is dat de uitvoering van een pensioencontract in de loop van de tijd steeds ingewikkelder wordt. “Het zijn contracten die een enorme historie opslaan. Ieder jaar komen er mutaties bij. Mensen gaan trouwen of scheiden bijvoorbeeld, en al die lifetime events werken ingrijpend door in de administratie van hun pensioen. Die opeenstapeling van mutaties maakt de administratie intrinsiek steeds gecompliceerder.”

 

Grote belasting
Daar komt bij dat er los van de twee varianten van het nieuwe pensioencontract ook al een aantal andere wetswijzigingen doorgevoerd moet worden in de ICT-systemen. “Was het maar zo dat we alleen het nieuwe pensioencontract te verwerken hadden, voor welke variant een fonds dan ook kiest. Maar er ís op zich al een grote belasting, door het wetsvoorstel pensioenverevening bij echtscheiding, uitkering ineens, standaardisering nabestaandenpensioen, uniformering partnerbegrip, Experimenteer wetgeving ZZP pensioen en evaluatie pensioencommunicatie. Wat we echt willen voorkomen, is dat we al deze veranderingen twee keer moeten doorvoeren, één keer in het huidige en één keer in het nieuwe stelsel”, aldus Steenpoorte. Het wordt dus sowieso erg druk voor de mensen die aan onze huidige systemen werken.

 

Tempo nodig
Over de vraag wat de ideale omstandigheden zouden zijn om de transitie goed te laten verlopen, hoeft hij niet lang na te denken. “Om te beginnen, tempo in het proces om tot nieuwe wetgeving te komen. Er is nu beloofd dat dit in december 2021 is afgerond, en om dat te halen móet al alles meezitten. Maar het is wél nodig  voor de besluitvorming bij sociale partners en pensioenfondsen. Ten tweede zou iedereen gebaat zijn bij helderheid in het proces waarbinnen fondsen hun keuzes maken – over de contractvorm, maar bijvoorbeeld ook over de vormgeving van de solidariteitsreserve. De derde vereiste voor een werkbare overgang, zijn de voorwaarden die er gesteld worden aan het invaren (het overbrengen van de pensioenrechten van deelnemers van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel, red.). Dat invaren wordt al een complexe klus an sich, maar als er ook nog een mogelijkheid komt om individueel bezwaar te maken, dan gaat het echt heel lastig worden. Dat geldt ook voor mutaties met terugwerkende kracht. Voor een DC-contract is dat bijna niet te doen. Stel bijvoorbeeld, dat er met terugwerkende kracht een jaar aan pensioenpremie wordt ingelegd. Die premie kan niet meer belegd worden op de financiële markten van een jaar geleden, maar de deelnemer heeft wel recht op het eventuele rendement dat er in dat jaar is behaald. Hoe ga je dat oplossen? Want we kunnen mutaties alleen verwerken op de dag dat ze aan fonds en uitvoerder bekend zijn gemaakt, het zogeheten actualiteitsbeginsel”. 

 

Nachtmerrie
Er is eventueel ook nog een scenario mogelijk waarin er níet wordt ingevaren. “Alle deelnemers krijgen dan twee pensioencontracten, een voor het oude stelsel en een voor het nieuwe. Mutaties moeten dan in zowel het oude als het nieuwe systeem verwerkt worden. Bij vragen van deelnemers zal er dan dus ook continu vanuit twee systemen bekeken moeten worden wat het antwoord daarop is”, aldus Steenpoorte.

 

Kan APG daarmee omgaan? Steenpoorte: “We denken over elk scenario na, en overal is uiteindelijk een oplossing voor. Maar dit zou echt een nachtmerrie zijn – voor fondsen en hun deelnemers, en voor APG”.

Volgende publicatie:
Kwaliteit pensioenuitvoering moet van Eredivisie naar Champions League

Kwaliteit pensioenuitvoering moet van Eredivisie naar Champions League

Gepubliceerd op: 20 april 2020

‘Als de basis niet op orde is, verlies je het vertrouwen’

 

APG kan terugkijken op een financieel sterk jaar. Maar er gingen ook dingen mis door fouten in de pensioenadministratie. De lat moet hoger, aldus bestuursvoorzitter Gerard van Olphen en cfro Annette Mosman. Maar eerst is het alle hens aan dek om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

 

Ook de raad van bestuur van APG werkt thuis vanwege de coronacrisis. Net als bijna alle drieduizend andere medewerkers, die nu vanaf hun eettafel of vanuit hun zolderkamer het pensioen van 4,7 miljoen deelnemers (circa een derde van alle Nederlanders) verzorgen voor de acht aangesloten pensioenfondsen, waaronder ABP, bpfBOUW en SPW. Best bijzonder dat de omslag naar thuiswerken zo soepel is verlopen, blikken Gerard van Olphen en Annette Mosman - verantwoordelijk voor financiën, risicomanagement en data - via een videocall terug op de eerste weken.

 

Door de coronacrisis lijkt alles wat daarvoor gebeurde ineens ver weg. Toch is het de moeite om nog even stil te staan bij 2019. Het was een sterk jaar voor APG: de pensioenwaarde werd verder vergroot door goede financiële resultaten, een mooi beleggersrendement en lagere kosten. Maar er waren ook uitdagingen: zo presteerde APG als belegger iets minder goed dan het marktgemiddelde, gingen er dingen mis in de administratie van de pensioenen en moet APG een inhaalslag maken met de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Ook dit jaar is er werk aan de winkel dus.  

 

Allereerst de coronacrisis: hoe gaat APG daarmee om?

 

Gerard: ‘Allereerst zorgen we goed voor onze medewerkers, zowel in Nederland, als in Hongkong en New York. Zo ondersteunen we mensen maximaal bij het thuiswerken en zetten we extra in op interne communicatie. Daarbij hebben we begrip en aandacht voor de moeilijke situatie waarin sommige collega’s nu zitten, zoals het combineren van werk met zorg voor kinderen, mantelzorg of andere situaties. Daarnaast letten we extra op de gezondheid van onze mensen. We bieden ook extern onze hulp aan. Medewerkers met een zorgachtergrond kunnen in ziekenhuizen worden ingezet met behoud van loon. Verder hebben we namens de fondsen als eigenaar of verhuurder studentenhotels ter beschikking gesteld als noodhospitaal en ondersteunen we Noord-Italiaanse ziekenhuizen waarin we beleggen. Bovendien hebben we voor  onze klanten bijna negentig miljoen euro geïnvesteerd in corona-obligaties: de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de pandemie en de sociaaleconomische gevolgen ervan. Ook stellen we ons, in overleg met de aangesloten fondsen, coulant op naar bedrijven in probleemsectoren: die hoeven soms even geen of minder pensioenpremie of dividend te betalen.’

 

Veel Nederlanders zijn bang dat hun pensioen gekort zal worden.

 

Gerard: ‘Van tussentijds korten is geen sprake. Er wordt pas aan het einde van het jaar gekeken of dat nodig is. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn in het eerste kwartaal van 2020 gezakt door de dalende koersen en onrustige financiële markten, maar voor de kortingsbeslissing wordt niet gekeken naar de huidige lage stand.’      

Annette: ‘Pensioen is onzeker en onderhevig aan tal van invloeden die we zo goed mogelijk toelichten en uitleggen aan deelnemers. De groeiende onzekerheid over het toekomstig pensioen kunnen we dus niet wegnemen, maar we zorgen er wel voor dat de maandelijkse pensioenuitkeringen ook in deze onzekere tijd gewoon doorgaan. Mensen kunnen net als anders rekenen op hun inkomen en dat draagt bij aan rust en vertrouwen in de samenleving.’

 

Hoe kijken jullie terug op 2019?

 

Annette: ‘Financieel was het een goed jaar. Allereerst hebben we verzekeraar Loyalis verkocht, om  ons beter te kunnen richten op onze kernactiviteiten. Daardoor konden we een superdividend uitkeren aan de aangesloten fondsen, dat grotendeels terechtkomt in de pensioenpotten voor de deelnemers. Daarnaast steeg de omzet en hebben we de kosten verder weten te verlagen. Op die manier maximaliseer je de pensioenwaarde en laat je zo veel mogelijk van elke ingelegde euro aan de deelnemers ten goede komen. We kunnen zo ook meer investeren in de communicatie met deelnemers en werkgevers, waarvoor we een nieuw bedrijfsonderdeel hebben ingericht.’

 

Er gingen vorig jaar ook dingen mis: zo ontstond er negatieve publiciteit over fouten in de pensioenadministratie.

 

Gerard: ‘We hebben een aantal dingen gewoon niet goed gedaan. Zo bleek begin vorig jaar dat ruim 500 deelnemers van ABP jarenlang partnertoeslag hadden gekregen, terwijl ze daar geen recht op hadden. Soms moesten mensen ineens duizenden euro’s terugbetalen. Daar kwam veel kritiek op. We hebben ons vooraf onvoldoende gerealiseerd welke impact dit zou hebben op deelnemers en niet goed nagedacht over een rechtvaardige oplossing. Uiteindelijk heeft ABP de terugvordering stopgezet en kregen mensen het bedrag teruggestort. Overigens hadden ook 600 deelnemers juist te weinig toeslag gekregen: die hebben ze met terugwerkende kracht alsnog gehad. En dan bleken er nog 16.000 mensen te zijn die geen arbeidsongeschiktheidspensioen hadden aangevraagd, omdat ze niet wisten dat ze daar recht op hadden. Met die mensen hebben we toen meteen contact gezocht om ze erop te wijzen hoe ze dat pensioen alsnog konden aanvragen.’

 

Had APG niet eerder open moeten zijn over de fouten en de afhandeling daarvan? Nu moesten deelnemers ermee naar consumentenprogramma’s als Kassa en Meldpunt.

 

Annette: ‘De aangesloten pensioenfondsen zijn het gezicht en het aanspreekpunt naar de deelnemer. Wij moeten dus transparanter worden naar de betrokken pensioenfondsen over fouten, problemen met data en de mogelijke oplossing daarvan. Als zij tijdig weten dat er iets is misgegaan, kunnen ze proactief  erover communiceren met hun deelnemers en een oplossing zoeken. Zo voorkom je deels dat problemen bij Kassa terechtkomen.’ 

Gerard: ‘Het vervelende is dat de betrokken fondsen in de frontlinie komen te staan, wanneer wíj iets niet goed hebben gedaan. Als uitvoerder kunnen wij niet zelf bij Kassa gaan zitten, al zouden we dat misschien best willen om onze verantwoording te nemen. Er was bij Kassa bijvoorbeeld een echtpaar dat in een paar jaar tijd drie brieven had gekregen met een correctie. Dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid. Logisch dat mensen dan denken: Klopt het wel wat ze daar allemaal doen? Dat is best een worsteling. We moeten dit jaar kwalitatief echt een been bijtrekken.’

 

Wat doen jullie concreet om dit soort incidenten voortaan te voorkomen?   

 

Annette: ‘We leren ervan. Samen met de pensioenfondsen zijn we hard aan de slag gegaan met het verder vereenvoudigen van pensioenregelingen, systemen en aanvraagprocedures en we zijn bezig met het opschonen en verifiëren van data. We maken medewerkers ervan bewust dat de lat omhoog moet en we maken gebruik van nieuwe technologie om een volgende stap te kunnen zetten.’

Gerard: ‘De basis moet op orde zijn. Want als de pensioenadministratie niet blijkt te kloppen, verlies je het vertrouwen van mensen, hoe veel we ook investeren in deelnemerscommunicatie. Straks met het nieuwe pensioencontract komt de lat nóg hoger te liggen: dan moeten alle data correct en volledig zijn en naadloos aansluiten op die van UVW en Sociale Verzekeringsbank. We moeten onszelf dus echt opwerken van de Eredivisie naar de Champions League.’

 

Is het gezien de huidige crisis nog wel verstandig om een nieuw pensioencontract te sluiten dat het risico meer bij de deelnemer legt?

 

Gerard: ‘We gaan van een pensioengarantie naar een pensioenambitie: een inschatting van het toekomstig rendement. Het oude stelsel is niet langer houdbaar, maar in het nieuwe stelsel blijven wat ons betreft drie principes overeind: collectiviteit, solidariteit tussen generaties en een verplichting  om te sparen voor later. De coronacrisis maakt het doorhakken van knopen in de discussie over dat nieuwe pensioencontract wel een stuk dringender. APG denkt daar actief over mee. We rekenen scenario’s door, dragen alternatieven aan en kijken wat het concreet betekent voor deelnemers en werkgevers: is het te begrijpen en uitvoerbaar?’

Annette: ‘We willen mensen ook alvast helpen nadenken over hun toekomstige financiële situatie en het tijdig maken van de juiste keuzes. Zo hebben we Helder Overzicht & Inzicht ontwikkeld, waarmee je je verwachte pensioen kunt afzetten tegen je huidige inkomsten- en bestedingspatroon: heb ik straks genoeg? APG wil zich opstellen als een vertrouwde gids, die mensen inzicht biedt in hun inkomen van nu, straks en later.’

 

APG stelt zich ook op als een verantwoord belegger en stelt duurzaamheidseisen aan bedrijven. Zelf blijkt APG daar echter nog niet overal aan te voldoen. Hoe gaat u dat veranderen? 

 

Gerard: ‘De aangesloten fondsen, met name ABP, maar ook bpfBOUW, willen wereldwijd koplopers zijn in duurzaamheidsbeleid: verantwoord gedrag op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, diversiteit en mensenrechten. Met elkaar hebben we een stevige ambitie neergelegd, die aansluit bij het Klimaatakkoord, bijvoorbeeld voor de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille. Daar houden we rekening mee in onze beleggingsbeslissingen en we spreken er bedrijven op aan. Maar dan moeten we zelf natuurlijk wel het goede voorbeeld geven en dat doen we nog onvoldoende. Onze CO2-uitstoot als organisatie is relatief hoog door onze vestigingen in Nederland, Azië en de VS en doordat we veel reizen. We zijn nu aan het kijken hoe we onze milieuvoetafdruk kunnen verkleinen, bijvoorbeeld door verduurzaming van onze kantoren, meer videoconferencing en dus ook minder reizen tussen vestigingen en voor ons werk.’

Annette: ‘Ook over onze duurzaamheidsprestaties willen we transparant zijn, zowel over het in opdracht van de fondsen uitgevoerde beleggingsbeleid als in onze eigen bedrijfsvoering. Dit jaar hebben we de eerste stap gezet naar geïntegreerde verslaglegging: één jaarverslag waarin we zowel verantwoording afleggen over financiële als niet-financiële doelen. Dat is nog best lastig. Voor je bijvoorbeeld goed kunt rapporteren over duurzaamheid, moet je eerst weten welke doelen je hoe meetbaar wilt maken. Daar zijn we nu mee bezig, zodat we volgend jaar over de volle breedte van onze bedrijfsvoering kunnen laten zien wat we hebben bereikt, wat goed gaat en wat nog niet. Daar valt nog veel te winnen. Die transparantie kan óók weer bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen.

 

Lees hier het interview met Ronald Wuijster: 'We kijken bij beleggen én belonen naar de lange termijn'

 

Lees hier het jaarverslag van APG 2019.

Volgende publicatie:
APG op pensioencongres: blockchain en dinosaurussen

APG op pensioencongres: blockchain en dinosaurussen

Gepubliceerd op: 7 juni 2018

Op woensdag 6 juni werd Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van APG, geïnterviewd tijdens het Pensioen Pro Congres in de Beurs van Berlage in Amsterdam. In gesprek met Mariska van der Westen en Greg Shapiro van Pensioen Pro sprak hij onder meer over hoe innovatie APG helpt beter, slimmer en goedkoper te werken. Met als doel bij te dragen aan het maximaliseren van de pensioenwaarde en de service aan deelnemers van pensioenfondsen. Inzet van kunstmatige intelligentie helpt APG hierbij om deelnemers beter te bedienen en duurzamer te beleggen.

“Zonder veranderingen wordt sector dinosaurus”

Gerard sprak ook over de uitdagingen waar APG en de hele pensioensector voor staan. Hierbij ging hij in op de noodzaak tot verandering en meer klantgerichtheid in de sector. Volgens hem moeten de pensioenfondsen toe naar een dienstverlening die vergelijkbaar is met die van KLM of Zalando: “Werkgevers en deelnemers moeten worden bediend en behandeld als echte klanten, zoals mensen tegenwoordig algemeen gewend zijn. De verplichting tot pensioensparen geeft voor ons ook een verplichting.”


In het gesprek gaf hij ook aan dat het onvermogen van de pensioensector om te veranderen ook meteen zijn grootste zorg is: “Nederlandse pensioenfondsen moeten hun vrees voor nieuwe dingen overwinnen en veel klantvriendelijker worden. Als dat niet gebeurt, dan loopt de sector het risico de dinosaurus van de toekomst te worden.”

Lees hier het volledige artikel in Pensioen Pro (account vereist)

 

Blockchaintechnologie 

Ook Hidde Terpoorten, Blockchain Lead bij APG, sprak op het congres. Hij ging in op de innovatieve mogelijkheden van blockchaintechnologie. Blockchain kan op termijn de uitvoering pensioen goedkoper maken en persoonlijker voor deelnemers en gepensioneerden.

Volgende publicatie:
Terugkijken op een succesvol Blockchain event

Terugkijken op een succesvol Blockchain event

Gepubliceerd op: 16 februari 2018

Op 8 februari vond de 'Future of Pensions Blockchain Conference' plaats in Pakhuis West, Amsterdam, georganiseerd door APG en PGGM. Deze partijen besloten in 2015 om samen te werken aan verschillende blockchain experimenten om te ontdekken of dit de pensioenadministratie en -industrie in het geheel zou kunnen verbeteren. Op 8 februari werden de resultaten hiervan, voor de eerste keer publiekelijk, gedemonstreerd.

 

Theo van Kessel (Directeur Business improvement & Change bij APG) & Peter Bannink (Manager Uitbesteding & Innovatie bij PGGM) openden met een Q&A over de uitdagingen die APG en PGGM ervaren, vandaag en in de toekomst. De twee zeer bekende namen in de pensioenwereld zetten hiermee de toon voor de rest van het programma: "verandering en innovatie is nodig om voorop te blijven". De opening was een perfecte aanzet voor de 4 demos van de blockchain prototypes die hierop volgde, gebouwd in verschillende experimenten. Twee internationale sprekers waren uitgenodigd om te praten over gedecentralizeerd asset management en hoe om te gaan met grote hoeveelheden in data in relatie tot blockchain technology. TNO kwam daarna met het bespreken van de mogelijkheden en uitdagingen van de zogeheten 'smart (pension) contracts'.

 

De dag eindigde met een fantastisch panel gemodereerd door Hidde Terpoorten (Blockchain Lead bij APG) over de 'future of pensions', met Sandra van Heukelom (Advocaat en Partner bij Pels Rijcken), Marjolijn Pouw (Innovatie Manager bij PGGM), Rutger van Zuidam (oprichter van Dutchchain & Blockchaingers), and Fieke van der Lecq (Professor Pensioenmarkten aan de VU). Het panel concludeerde dat we niet moeten stoppen bij uitdagingen, maar juist de mogelijkheden van deze nieuwe technologie moeten ontdekken en niet bang moeten zijn om af en toe een verkeerde stap te zetten. Dit uitte zich ook in de voorspellingen die werden gemaakt over wanneer we de eerste pensioenapplicatie 'live' gaan zien: drie jaar in de toekomst was de verste schatting. Het panel sloot de eerste editie van deze conferentie af met een duidelijke boodschap naar het publiek:

 

"We hebben nog een hoop uit te vinden, maar laten we de future of pensions samen ontdekken!'
 

APG en PGGM kijken terug op een succesvolle dag waarbij ze hun progressie hebben kunnen laten zien en hebben kunnen connecten met het ecosystem.

Volgende publicatie:
APG en PGGM ontwikkelen pensioenadministratie in blockchain

APG en PGGM ontwikkelen pensioenadministratie in blockchain

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017

APG en PGGM hebben succesvol de eerste fase afgerond van een gezamenlijk experiment met een blockchaintoepassing voor pensioenadministratie.

 

Prototype blockchain

De twee pensioenuitvoeringsorganisaties hebben besloten nu verder onderzoek te doen met dit prototype. De ambitie is dat het doorontwikkelde prototype op termijn moet leiden tot een meer flexibele en transparante pensioenadministratie tegen lagere kosten.

 

Wim Henk Steenpoorte, lid raad van bestuur APG: “We willen voor pensioenfondsen en hun deelnemers zoveel mogelijk pensioenwaarde realiseren. Door te investeren in slimme toepassingen, zoals blockchain, maken we onze pensioenuitvoering op termijn eenvoudiger en goedkoper. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen en hun deelnemers. We zijn blij dat we deze ontwikkelingen en samenwerking kunnen faciliteren op de Smart Services Campus in Heerlen.”

 

Paul Boomkamp, lid raad van bestuur PGGM: ‘’Met dit experiment doen wij voor onze klanten en hun deelnemers onderzoek naar de pensioeninfrastructuur van morgen. Het is een belangrijke innovatie die we uitvoeren met steun van onze grootste klant PFZW. De eerste resultaten maken ons enthousiast en nieuwsgierig om nog meer te leren en uitvinden. Uiteindelijk moet dit experiment aantonen dat blockchaintechnologie de potentie heeft om een polisadministratie tegen lagere tarieven te kunnen uitvoeren. Het is een mooie beweging dat twee van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties de handen ineenslaan met dit type innovaties.’’ 

 

Pensioenadministratie in blockchain

De huidige verwachting is dat blockchaintechnologie de dienstverlening van pensioenfondsen aan hun deelnemers aanzienlijk zal kunnen verbeteren. Een belangrijk doel is lagere deelnemerskosten te realiseren en de pensioenuitvoering simpeler en veiliger te maken. Ook zouden persoonlijke pensioengegevens voor deelnemers beter toegankelijk moeten worden. 

Het ontwikkelde prototype is vergelijkbaar met een tussen alle betrokken partijen gedeelde pensioenadministratie. Dit wordt geregeld via zogeheten smart contracts, een set van programmeerbare spelregels waarin is vastgelegd wie welke gegevens kan inzien, wijzigen en gebruiken. 

 

De inzet van blockchaintechnologie maakt het mogelijk pensioeninformatie op te slaan op de ‘nodes’ van het blockchainnetwerk. Deze nodes zijn knooppunten van het netwerk en bestaan bijvoorbeeld uit pensioenuitvoerders, werkgevers en toezichthouders. Deze nodes checken de informatie en voeren de geprogrammeerde pensioencontracten uit en synchroniseren met elkaar. Hierdoor is de opslag van pensioeninformatie veilig en kunnen deelnemers met één druk op de knop zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd. 

 

Vervolgfase

De eerste resultaten zijn veelbelovend en tegelijkertijd is er nog veel uit te vinden rondom blockchain en de mogelijkheden voor pensioenen. De komende periode starten PGGM en APG daarom een vervolg van het blockchainproject. Voor dit experiment worden gesprekken gevoerd met diverse partijen in de pensioenketen zoals pensioenfondsen, toezichthouders en informatieverstrekkers.

 

Samen met Stichting Personeelspensioenfonds APG wordt een testcase uitgevoerd waarbij de administratie van het fonds in de blockchain pensioenadministratie wordt geïmplementeerd. Dit past in de strategie van het fonds voor een efficiënte pensioenuitvoering.

Volgende publicatie:
Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Gepubliceerd op: 30 maart 2017

Per 1 januari 2018 wordt de administratie en uitvoering daadwerkelijk ondergebracht bij APG. De overeenkomst tussen beide partijen loopt tot 2023 met een optie tot verlenging.

 

APG gaat voor PFA de administratie van pensioenrechten, incasso van premies en betaling van pensioenuitkeringen verzorgen.

 

Willem Jan Boot, voorzitter bestuur PFA: “Na een zorgvuldig proces is APG als beste pensioenuitvoerder uit de bus gekomen. We vinden APG een toekomstvaste partij en menen in APG de partij gevonden te hebben die onze deelnemers en werkgevers het beste kan servicen.”

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We zijn verheugd dat PFA voor APG kiest. We danken het bestuur van PFA voor het in ons gestelde vertrouwen. We zullen de komende tijd alles in het werk stellen om tot een vlekkeloze transitie te komen, zodat we vanaf 1 januari 2018 optimale dienstverlening kunnen leveren aan zowel pensioenfonds als de individuele deelnemer.”

 

Volgende publicatie:
LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

Gepubliceerd op: 11 september 2016

Door de samenwerking met APG-dochter Inadmin komt het product van LifeSight (voorheen Towers Watson PPI) ook binnen het bereik van kleinere bedrijven. LifeSight lift mee op de schaalvoordelen die APG-dochter Inadmin biedt. Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes vertellen over hun samenwerking in LifeSight Magazine van 12 september.

 

Onafhankelijk en open platform

‘Vorig jaar zijn we ons gaan oriënteren op een nieuwe administrateur. Twee criteria stonden bovenaan het lijstje van het LifeSight-bestuur. De administrateur moest onafhankelijk zijn en een open platform bieden. ‘Ons uitgangspunt is dat we samenwerken met onafhankelijke partijen’, aldus Vollenbroek. Inadmin voert als APG-dochter de pensioen-, beleggings- en verzekeringsadministratie uit van beschikbare premieregelingen (=Defined contribution, DC) voor Premie Pensioen Instellingen (PPI’s), (ondernemings)pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars.  

 

Goed track record voor vlekkeloze uitvoering

De tweede eis was dat de uitvoerder het product van LifeSight vlekkeloos moet kunnen uitvoeren en dus een goed track record moest hebben. Vollenbroek: ‘Dat klinkt logisch, maar vergt veel van een uitvoerder omdat wij een een uniek concept hebben. Bij ons NextGenDC-beleggingsconcept krijgt de deelnemer een beleggingsmix die is afgestemd op zijn persoonlijke voorkeuren en situatie. Die verschillen van werknemer tot werknemer. Verder sluit de beleggingsmix aan bij de beleggingshorizon van de deelnemer en houdt er rekening mee dat op de ingangsdatum een levenslange uitkering moet worden aangekocht (inkooptariefgericht beleggen). Bovendien laten we zien welk netto pensioen de deelnemer ongeveer mag verwachten. Bij dat bedrag houden we rekening met de inflatie zodat de deelnemer een realistisch beeld krijgt van zijn inkomen na pensionering ten opzichte van zijn huidige inkomen.’

Door de combinatie van deze twee eisen kwam LifeSight al snel uit bij Inadmin. Dat wil niet zeggen dat het bestuur van LifeSight over één nacht ijs is gegaan. ‘We hebben ook naar enkele buitenlandse partijen gekeken en onderzocht of Willis Towers Watson de uitvoering zelf kon doen. Bovendien hebben we nog een second opinion gevraagd om te controleren of we geen mogelijkheden over het hoofd hadden gezien’, zegt Vollenbroek.

 

Lagere kosten door schaalgrootte

De besprekingen over de samenwerking kwamen eind vorig jaar op gang. ‘Het traject van eerste contact tot contract duurt doorgaans een jaar’, zegt Rik Douwes, directeur van Inadmin. In de komende maanden gaat de administratie van LifeSight over naar Inadmin.

‘We zijn erg blij met LifeSight als klant’, zegt Douwes, die eerder hypothecair dienstverlener Stater oprichtte. ‘We zijn een dochter van APG en richten ons op derden. We zijn gespecialiseerd in defined contribution. We doen alleen de administratie en de communicatie, geen andere zaken zoals bestuursondersteuning en vermogensbeheer. De administratie is niet het meest spannende deel van een product, maar moet wel goed zijn. Het is een hygiënefactor.

Inadmin werkt voor meerdere klanten, die profiteren door de schaalgrootte van lagere kosten. ‘Hierdoor kunnen we onze doelgroep verbreden’, zegt Vollenbroek. ‘Aanvankelijk richtten we ons alleen op grotere bedrijven. Vanaf nu is ons product ook beschikbaar voor ondernemingen vanaf 100 werknemers.’

 

Kracht

Vollenbroek benadrukt het belang van een goede uitvoerder. ‘De deelnemer en de werkgever ervaren de administratie samen met de communicatie als de kern van het product. Ik verwacht dat de kracht van ons product door de samenwerking met Inadmin nog veel meer naar voren zal komen.’

De kracht van LifeSight is de combinatie van communicatie en de wijze waarop de beleggingen worden toegesneden op de deelnemers. ‘We maken op grond van het personeelsbestand een standaard (default) lifecycle die past bij die populatie’, legt Vollenbroek uit. ‘Die default verschilt per bedrijf en per individu. Dat is uniek. Andere PPI’s werken doorgaans met enkele varianten van een lifecycle.’

De volgende stap is de beleggingsstrategie per deelnemer. Om een goed geautomatiseerd inzicht te geven, moet een deelnemer enkele vragen beantwoorden. ‘We willen deelnemers niet lastigvallen met ingewikkelde vragen over beleggen. De ervaring leert dat ze dan afhaken. Daarom vragen we naar het gewenste inkomen na pensionering. Deelnemers krijgen daarbij voorbeelden van mensen met een vergelijkbaar inkomen’, aldus Vollenbroek. Om de risicobereidheid te achterhalen, wordt deelnemers gevraagd hoeveel inkomen ze ten minste nodig hebben na pensionering.

Aan de hand van de antwoorden stelt LifeSight met behulp van algoritmes een optimale individuele lifecycle vast voor de betreffende deelnemer. ‘We rekenen duizenden scenario’s door en selecteren dan het scenario met de grootste kans op het gewenste pensioen gegeven zijn risicohouding. Op deze wijze ontlasten we ook de werkgever. Die hoeft zich niet bezig te houden met individuele pensioenkwesties.’

 

Doorbeleggen

Vollenbroek en Douwes verwachten dat de geautomatiseerde oplossing nog verder wordt verfijnd. ´Hoe meer data we hebben, hoe beter het te verschaffen inzicht. Als we meer weten over bijvoorbeeld het vermogen en de hypotheek gaat het meer richting persoonlijke financiële planning. Dan kunnen we de deelnemer inzicht bieden om de mix te veranderen of bij te storten als dat nodig is om zijn pensioendoel te bereiken’, zegt Vollenbroek.

Voor de nabije toekomst ziet  LifeSight doorbeleggen na pensionering als een belangrijke ontwikkeling. ‘PPI’s krijgen nu ook de mogelijkheid een rol te spelen in de uitkeringsfase. Dat heeft grote gevolgen’, aldus Vollenbroek. ‘Deelnemers moeten bijvoorbeeld eerder keuzes maken. Ook daarvoor geldt dat we de communicatie eenvoudig willen houden.’

Over verbeteringen van het PPI-product overleggen LifeSight en Inadmin continu. ‘Goede samenwerking is noodzakelijk om producten tijdig aan te passen’, zegt Vollenbroek. ‘We zijn erg tevreden over de samenwerking. Als Inadmin iets belooft, wordt het waargemaakt. Als iets niet kan, horen we dat tijdig. Bovendien hebben we een governancemodel ingericht met een hoge contactfrequentie. Dat draagt bij aan de goede samenwerking.’

 

Lees meer:

Volgende publicatie:
APG investeert in innovatieve technologie, waaronder blockchain

APG investeert in innovatieve technologie, waaronder blockchain

Gepubliceerd op: 11 juli 2016

APG gaat met andere bedrijven en kennisinstellingen werken aan praktische toepassingen van blockchain, kunstmatige intelligentie en technologie die bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot. Hiervoor reserveert APG de komende jaren een belangrijk deel van het innovatiebudget. De ontwikkelingen op deze gebieden gaan razendsnel en zijn maatschappelijk veelbelovend. De inzichten en ervaringen die hiermee worden opgedaan zullen bijdragen aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering van APG. De projecten gaan plaatsvinden op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

 

Gerard van Olphen, CEO van APG: “De beloften van blockchain, kunstmatige intelligentie en de effecten van klimaatverandering zijn van grote invloed op de toekomst van APG, het bedrijfsleven en de maatschappij.

 

Door nu substantieel in technologische innovaties op deze terreinen te investeren en daarbij partnerschappen aan te gaan met bedrijven, startups en kennisinstellingen, draagt APG bij aan de slagkracht, synergie en snelheid die nodig is om Nederland straks in de voorhoede mee te laten lopen. Daarvan profiteren ook deelnemers van aangesloten pensioenfondsen. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we hier vandaag een eerste stap in zetten.”APG heeft voor de uitvoering en begeleiding een speciaal team in het leven geroepen onder leiding van Joep Beukers, directeur innovatie bij APG. Dit team gaat er zorg voor dragen dat er op de campus slimme toepassingen voor verschillende sectoren worden ontwikkeld op de gekozen speerpunten. Op het terrein van blockchain gaat het onder meer om toepassingen voor de financiële sector, de logistiek, de onroerendgoedsector en op het medische vlak. De ambitie is om uit te groeien tot de Europese broedplaats voor blockchain-toepassingen. Daarbij wordt samengewerkt met uiteenlopende bedrijven die een bijdrage gaan leveren aan het centrum. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van onderzoek- en studieprogramma’s van verschillende wetenschappelijke instituten waaronder TNO en BISS. Tot slot worden start-ups en scale-ups geworven, waaraan op de campus uiteenlopende faciliteiten beschikbaar worden gesteld. Deze ambitie en werkwijze geldt ook voor toepassingen op het terrein van kunstmatige intelligentie en klimaatoplossingen.

 

Over de keuze voor de speerpunten is overleg gevoerd met onder meer de Fintech gezant van het kabinet, Willem Vermeend, die deze innovaties van groot belang acht voor de Nederlandse smart industry en de financiële sector in ons land. Hij zal in zijn functie als bijzonder hoogleraar smart industry aan de Open Universiteit te Heerlen het voorzitterschap op zich nemen van de advies-en programmaraad van dit project.

Volgende publicatie:
Towers Watson PPI en Inadmin gaan samenwerken

Towers Watson PPI en Inadmin tekenen gaan samenwerken

Gepubliceerd op: 18 april 2016

Stichting Towers Watson PPI en Inadmin N.V. gaan een samenwerking met elkaar aan met als doel dat Inadmin de pensioenadministratie namens de Stichting gaat uitvoeren. Inadmin bedient nu vier van de 11 ppi's in Nederland.

 

Optimale administratie voor een onderscheidend pensioenproduct

Ton Winkels, Director bij Towers Watson PPI: “Towers Watson PPI staat voor professionaliteit en heeft als één van de weinige onafhankelijke marktpartijen de flexibiliteit en de mogelijkheid andere partners te selecteren om zo de kwaliteit van onze dienstverlening aan cliënten op niveau te houden. Om werkgevers en werknemers goed inzicht te blijven geven in de persoonlijke situatie en de mogelijkheden van een nieuwe generatie beschikbare premieregeling te benutten, gaan wij een samenwerking aan met Inadmin.

 

Vierde PPI toont vertrouwen in open platform filosofie voor pensioeninstellingen

Rik Douwes, Managing Director van Inadmin: “Stichting Towers Watson PPI is een toonaangevende speler en ik ben dan ook bijzonder verheugd dat zij met ons gaan samenwerken. Dit benadrukt de grote stappen die we hebben gemaakt in de doorontwikkeling van de beleggingsadministratie. Towers Watson is de vierde PPI die gelooft in onze open platform filosofie. Pensioeninstellingen als PPI's, (ondernemings)pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars zijn zo in staat om met een korte time-to-market hun producten op de pensioenmarkt aan te bieden zonder te investeren in een eigen infrastructuur.”

Volgende publicatie:
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties verlengt contract met APG

Pensioenfonds voor de Woningcorporaties verlengt contract met APG

Gepubliceerd op: 14 maart 2016

APG blijft voor Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) het vermogensbeheer, de pensioenadministratie en -communicatie verzorgen. Per 2016 heeft bedrijfstakpensioenfonds SPW het contract met APG voor onbepaalde tijd verlengd.

 

Dienstverlening voor SPW

APG beheert en belegt voor SPW een pensioenvermogen van ruim €10 miljard. Daarnaast zorgt APG voor de correcte administratie van pensioenrechten, incassering van premies en betaling van pensioenuitkeringen. Verder is APG verantwoordelijk voor de communicatie met (oud) deelnemers en gepensioneerden van SPW. Ten slotte adviseert APG het bestuur van SPW op het gebied van communicatie, juridische en actuariële zaken.

 

“Hoge klanttevredenheid”

Zowel SPW als APG zijn positief over de samenwerking in de afgelopen jaren en kijken met vertrouwen naar de toekomst. De nadruk blijft liggen op het verder verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het verlagen van de kosten.

 

Jim Schuyt, bestuursvoorzitter bij SPW: “Wij zijn tevreden over de samenwerking met APG. Naast een goed beleggingsresultaat is er bij APG ook veel kennis over onze branche opgebouwd. Bovendien verloopt de communicatie uitstekend. Dit resulteert in een hoge klanttevredenheid onder aangesloten werkgevers en deelnemers.”

 

Mark Boerekamp, Chief Operations Officer bij APG: “We zijn vanzelfsprekend zeer verheugd met deze contractverlenging. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de dienstverlening aan SPW en haar deelnemers verder te verbeteren. Tegelijk zijn we erin geslaagd om de kosten te verlagen. De komende jaren gaan we verder op deze ingeslagen weg.”

 

Tweede contractverlenging APG in korte tijd

De nieuwe overeenkomst met SPW is voor APG de tweede contractverlenging van 2016. Eerder dit jaar maakte APG bekend dat het contract met Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) tot 2021 is verlengd. Daarmee weet de pensioenuitvoerder in korte tijd zowel een bedrijfstak- als een beroepspensioenfonds langer aan zich te binden.

Volgende publicatie:
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten verlengt contract met APG

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten verlengt contract met APG

Gepubliceerd op: 15 februari 2016

SPMS heeft het contract met APG tot 2021 verlengd. Met een belegd vermogen van €9 miljard behoort SPMS tot de top 20 pensioenfondsen van Nederland. Sinds 2011 is het pensioenfonds aangesloten bij APG. Voor SPMS verzorgt APG de administratie van pensioenrechten, incasseert het de premies en betaalt de pensioenuitkeringen. Daarnaast is APG verantwoordelijk voor de communicatie met deelnemers van SPMS. Tenslotte adviseert APG het bestuur van SPMS op het gebied van communicatie, juridische en actuariële zaken.

 

Micon Bijl, cardioloog en voorzitter van het SPMS-bestuur: “SPMS is tevreden over de dienstverlening van APG. Aan de voorwaarden die wij als beroepspensioenfonds aan een eventuele contractverlenging stelden is voldaan. Daarom heeft het bestuur besloten de samenwerking met APG voort te zetten tot 1 januari 2021.”

 

Mark Boerekamp, Chief Operations Officer bij APG: “De afgelopen jaren is hard gewerkt om de pensioenadministratie over te zetten en de dienstverlening voor SPMS op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. We zijn trots dat SPMS met de contractverlenging het vertrouwen in APG en haar medewerkers bevestigt.”